Stel cookie voorkeur in

Nieuwe MR-leden gezocht

16-04-2020

We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de medezeggenschapsraad. Heb je interesse? Stuur voor maandag 11 mei een e-mail en motivatie naar: mraandeoosterplas@gmail.com. Alle informatie over de verkiezing lees je hier.

In 2019 zijn de Oberon en de Aquamarijn gefuseerd tot Kindcentrum Aan de Oosterplas. Bij deze fusie heeft de MR een grote rol gespeeld in het vertegenwoordigen van de ouders en teamleden. Om geen kennis verloren te laten gaan heeft de MR de afgelopen maanden nog in dubbele bezetting doorgewerkt. Voor het nieuwe schooljaar (2020/2021) is het noodzakelijk dat de MR in afgeslankte vorm verder gaat. Alle ouders/teamleden krijgen de kans zitting te nemen in de MR van de nieuwe school. Daarom houden we verkiezingen. Ouders en personeelsleden die interesse hebben in de MR kunnen deelnemen aan deze verkiezingen. Voor zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding zijn er drie vacatures. We zoeken:

· Twee ouders van de montessoristroom

· Eén ouder methodestroom

· Twee teamleden montessoristroom

· Eén teamlid methodestroom

De MR denkt mee met de schoolleiding, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en sponsoring. Een goed functionerende MR kan samen met de oudercommissie (OC) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Wat wordt verwacht van een lid van de MR? Lidmaatschap van de medezeggenschapsraad is een vrijwillige functie. Naast maximaal 8 keer per (school)jaar vergaderen houd je in de tussentijd contact met je achterban. Je leest documenten ter voorbereiding op de vergadering en zorgt voor communicatie met de achterban. De MR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris.

Hoeveel tijd kost de MR? Wie net begint, moet rekenen op zo’n acht vergaderingen per schooljaar. Stukken lezen ter voorbereiding vergt al snel een avond voor elke vergadering. Verder is er natuurlijk het contact met de achterban: weten wat er leeft op het schoolplein en ouders op de hoogte te houden van de prestaties van de MR. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. Wij vragen van alle kandidaten betrokkenheid bij de school.

Hoe werkt de verkiezing? De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Van de ouders die zich verkiesbaar stellen plaatsen wij een motivatietekst en foto in de Nieuwsflits. Daarna krijgen alle ouders /verzorgers van KC Aan de Oosterplas de kans hun stem uit te brengen op de kandidaat van hun voorkeur. De verkiezing van de teamleden is onderdeel van de formatie.

Geïnteresseerd? Meld je dan als kandidaat aan via: mraandeoosterplas@gmail.com met als onderwerp: MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin je je voorstelt als kandidaat (met foto) en een korte motivatie waarom jij jezelf kandidaat stelt. Deze informatie gebruiken wij om de ouders te informeren tijdens de verkiezing. Aanmelden kan tot en met maandag 11 mei 2020.