Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap van ouders en teamleden wordt georganiseerd via de medezeggenschapsraad (kortweg MR). De MR heeft wettelijk adviesrecht en/of instemmingsrecht over een aantal zaken die de school betreffen. Denk hierbij aan het opstellen van het schoolplan en de schoolgids, het vakantierooster, de schoolbegroting, de formatie, het kiezen van lesmethoden, schooltijden en verbetering van het onderwijs in het algemeen. Ook heeft de MR recht om zelf met beleidsvoorstellen te komen.

De MR van De Aquamarijn bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. De personeelsgeleding wordt gekozen door de leerkrachten. De directeur is als adviseur nauw betrokken bij de MR. Daarnaast vertegenwoordigt hij ATO-scholenkring tijdens het overleg.

De MR-leden in het schooljaar 2019-2020

Personeelsgeleding:

Natascha Govers 

Annet van Lankveld

Petra v.d Udenhout
 

Oudergeleding:

Annemieke Advocaat 

Lonneke van Roekel

Marie-France Vissers


Vanwege de fusie met basisschool Oberon is er tijdelijk een gezamenlijke MR gevormd. MR-leden van Oberon zijn:

Personeelsgeleding:

Bernadette Weijer
Marleen Verhagen

Oudergeleding:

Franklin Lehmler

Nog dit schooljaar komen er verkiezingen voor de MR van de nieuwe school. 

De MR vergadert zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen kunnen opgevraagd worden via e-mail: mr@aquamarijn.org.

Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan. De aankondiging van deze bijeenkomsten gebeurt via de website en de app. De data zijn opgenomen in de jaarkalender.
Meld u vooraf aan via: mr@aquamarijn.org

U kunt dit e-mailadres ook gebruiken voor vragen, opmerkingen en/of het opvragen van de notulen. Het is niet de bedoeling om in de MR individuele klachten te bespreken, hiervoor hanteren we in de school een speciale klachtenprocedure (zie schoolgids).

THEMA AVOND:

“Hoe werkt het brein van uw kind?”

Beste ouders en verzorgers,

De medezeggenschapsraad van de Aquamarijn nodigt u graag uit voor de jaarlijkse thema-avond. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema:

“Brein vriendelijk leren”:
Hoe werkt het brein van uw kind?

Datum: donderdag 3 oktober 2019

Inloop: 19.15 uur

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur

Plaats: in de kuil van de Aquamarijn.

Introducés zijn welkom.

Het brein van het jonge kind is nog volop in ontwikkeling. Het kan sterker en slimmer worden door nieuwe dingen te leren, te oefenen en fouten te maken.

Bent u nieuwsgierig naar hoe het kinderbrein werkt? En wat voor invloed de school en ouders hierop hebben. Kom dan naar de thema avond. De avond wordt begeleid door Kim de Jong van Cube consulting onderwijs.

Op welke vragen krijgt u een antwoord:

· Hoe werkt het kinderbrein?

· Wat gebeurt er in de hersenen als je leert?

· Waarom moet een kind leren?

· Hoe geeft de Aquamarijn ‘brein-vriendelijk onderwijs’?

· Wat kunt u als ouder doen om het brein van kinderen te versterken?

· Hoe wordt deze kennis toegepast in de klas?

Wat wilt u zelf nog leren over het brein? Neem uw vraag mee. Tijdens de inloop is er de mogelijkheid om deze voor te leggen. Hebben wij u brein geprikkeld? We zien u graag op donderdag 3 oktober a.s.

In de schoolapp kunt u aangeven of u aanwezig bent op deze avond. Of meldt u aan via mr@aquamarijn.org.

Met vriendelijke groet,

MR Aquamarijn