Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap van ouders en teamleden wordt georganiseerd via de medezeggenschapsraad (kortweg MR). De MR heeft wettelijk adviesrecht en/of instemmingsrecht over een aantal zaken die de school betreffen. Denk hierbij aan het opstellen van het schoolplan en de schoolgids, het vakantierooster, de schoolbegroting, de formatie, het kiezen van lesmethoden, schooltijden en verbetering van het onderwijs in het algemeen. Ook heeft de MR recht om zelf met beleidsvoorstellen te komen.

De MR van De Aquamarijn bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. De personeelsgeleding wordt gekozen door de leerkrachten. De directeur is als adviseur nauw betrokken bij de MR. Daarnaast vertegenwoordigt hij ATO-scholenkring tijdens het overleg.

De MR-leden in het schooljaar 2018-2019

Personeelsgeleding:

Natascha Govers 

Annette van Lankveld

Petra v.d Udenhout

Oudergeleding:

Annemieke Advocaat (voorzitter)

Lonneke van Roekel

Marie-France Vissers

 

De MR vergadert zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen kunnen opgevraagd worden via e-mail: mr@aquamarijn.org.

Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan. De aankondiging van deze bijeenkomsten gebeurt via de website en de app. De data zijn opgenomen in de jaarkalender.
Meld u vooraf aan via: mr@aquamarijn.org

U kunt dit e-mailadres ook gebruiken voor vragen, opmerkingen en/of het opvragen van de notulen. Het is niet de bedoeling om in de MR individuele klachten te bespreken, hiervoor hanteren we in de school een speciale klachtenprocedure (zie schoolgids).